X-FLOW אגירה דינמית

חימום מים לצריכה ביתית בחיסכון משמעותי
העברת חום באופן יעיל מהווה אתגר מרכזי בפיתוח מיכלי אגירה. קיים הפרש משמעותי בהעברת אנרגיה
תרמית ממקור האנרגיה למיכל האגירה ומשם לצריכה, המשפיע על היעילות ועל העלות התפעולית הסופית
של מערכת המים החמים.
טכנולוגיית X-flow החכמה של Calpak (פטנט רשום) מצליחה להתגבר על ההפרש התרמי ועל שיעורי
יעילות נמוכים האופייניים לגופי חימום קונבנציונליים. מיכל X-flow של Calpak מבטיח העברה תרמית
מהירה ויעילה במיוחד בין המעגל הסגור והפתוח להשגת 25% חיסכון באנרגיה לפחות, בהשוואה למיכל
אגירה קונבנציונלי או מיכל מים בכל מערכת אחרת לחימום מים.

Showing the single result